Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Waga miejska

Waga miejska to drugi ważny budynek po Ratuszu. Wagi takie wznoszono w miastach, które otrzymywały przywileje handlowe i prawo składu. Kierowali nimi urzędnicy zwani pensatorami lub ważnikami, obowiązkiem których było kontrolowanie lokalnego handlu. W budynkach Wagi znajdowały się oczywiście wagi do ważenia towarów, ale także wzorce jednostek miar, np. miary objętości (korca) oraz miary długości (prętu, łokcia, stopy). Mogły to być oddzielne budynki wznoszone w pobliżu ratuszy – w mniejszych miastach funkcje takie spełniały jedynie pomieszczenia wydzielone w Ratuszu.

A jak było na Starym Rynku?

Brak informacji w źródłach pisanych, choć z pewnością waga miejska funkcjonowała w Starej Częstochowie. W trakcie wykopalisk archeolodzy odkryli przy północnej ścianie Ratusza obiekt najprawdopodobniej drewniany, posadowiony na murowanym fundamencie, o wielkości około 75 m². W jego wnętrzu odkryto relikty pieca kaflowego, a także odważniki. Z dużym prawdopodobieństwem możemy uznać go za budynek dawnej wagi miejskiej.

Grafika: