Zrewitalizowany Stary Rynek w Częstochowie

mobilne menu
Treść strony

Deklaracja dostępności

Muzeum Częstochowskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://staryrynek.muzeumczestochowa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-17.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 1. Brak narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym.
 2. Częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 3. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 4. Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych, ponadto filmy zamieszczone w serwisie również mogą nie posiadać napisów (lub innych wymaganych elementów) z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Wyłączenia

 1. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 2. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Częstochowy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 1. zmiana wielkości czcionki,
 2. zmiana kontrastu,
 3. oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 4. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.  Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności Katarzyną Jezierską, e-mail: dostepnosc@muzeumczestochowa.pl, tel. +48 504 757 215

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Prośba powinna zawierać:

— dane osoby zgłaszającej żądanie,

— wskazanie wybranego do udostępnienia elementu,

— sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Muzeum Częstochowskiego zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmówienia przez instytucję realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący ma prawo złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Stary Ratusz na Starym Rynku, w których świadczone są usługi

 1. Stary Ratusz - wystawa „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą", na wystawie makieta tyflograficzna dla osób niedowidzących i słabowidzących; budynek 2-poziomowy, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zjazd do muzeum windą przez pomieszczenie kawiarni.
 2. Muzeum Częstochowskie posiada na wyposażeniu przenośną pętlę indukcyjną. Pętla znajduje się w Ratuszu Miejskim. Istnieje możliwość jej użycia w innych obiektach. Prosimy, żeby taką potrzebę zgłaszać telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.